Regulamin

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego Muchotwory, zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego, działającym pod adresem www.muchotwory.pl. Sprzedawca zastrzega, że klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Definicje

Sprzedawca - sprzedającym jest Katarzyna Ługowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Ługowska zarejestrowaną przy ul. Cedrowe 39/166, 80-126 Gdańsk, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7412108822, Regon: 367326154, zwany także „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu 531 244 166 (koszt połączenia za minutę według taryfy operatora)

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: muchotwory@gmail.com

Sklep - to prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy Muchotwory znajdujący się na stronie internetowej www.muchotwory.pl oraz na jej podstronach.

Asortyment sklepu - to wszelkie wystawione w sklepie internetowym towary - akcesoria użytkowe oraz odzież wyprodukowane oraz dostarczone przez Sprzedawcę do sprzedaży.

Klient - użytkownik korzystający ze sklepu internetowego www.muchotwory.pl

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego), 

Dostawca - to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy towaru - oznacza koszt związany z dostarczeniem zamówionego przez Klienta Towaru, między Sklepem, a miejsce wyznaczonym przez Klienta.

Zamówienie - to dyspozycja zakupu na towary z asortymentu sklepu, złożona u Sprzedającego przez Klienta.

3. Administratorem danych osobowych klienta jest Katarzyna Ługowska

4. Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe bez ówczesnej rejestracji i zakładania Konta w Sklepie.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym oraz przesyłania w inny sposób do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym. 

II. Składanie i realizacja zamówień 

1. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja.

3. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym www.muchotwory.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu lub pod adresem muchotwory@gmail.com oraz dokonać wpłaty na konto sklepu www.muchotwory.pl

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja swoich danych na stronie internetowej (nie jest konieczne logowanie się).

6. Aby dokonać zamówienia należy z dostępnej oferty sklepu wybrać produkt(y), ich ilość i rozmiar (jeśli dotyczy) oraz dodać je do koszyka.

Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysłanie ich, wybierając przycisk „złóż zamówienie”.

7. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „złóż zamówienie”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówienia oraz w danych do wysyłki.

8. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz danych, a następnie potwierdzić je poprzez przycisk „złóż zamówienie”. 

9. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Złóż zamówienie” klientowi zostanie przesłana informacja zwrotna z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją dotyczącą płatności.

10. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty sprzedaży wskazanych w zamówieniu Towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

12. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Klientowi zostanie przesłane powiadomienie z informacją o numerze zamówienia, listą rzeczy zakupionych, łączną sumą do zapłaty zawierającą koszt przesyłki oraz danymi do dokonania przelewu.

13. Po opłaceniu zamówienia poprzez jedną z możliwych opcji płatności oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, a informacja na ten temat zostanie przesłana klientowi drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy.

14. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek w terminie 5 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem mailowym muchotwory@gmail.com

III. Ceny towarów 

1. Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. 

2. Sprzedawca ma prawo zmiany ceny Towarów podawanych na stronie Sklepu, ale zmiany te nie mają wpływu na treść złożonych wcześniej zamówień oraz zawartych wcześniej umów sprzedaży. 

3. Cena podana przy każdym Towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

4. Ceny Towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy Towaru oraz kosztów obsługi płatności. Koszty te pokrywa Klient. Do ceny Towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy Towarów. 

5. Koszty dostawy Towaru są wyświetlane w Koszyku oraz przed ostatecznym złożeniem zamówienia przez Klienta i są uzależnione od ilości wybranego przez Klienta Towaru. 

IV. Czas realizacji zamówienia  

1. Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie. 

2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. 

3. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia (do 24 godzin) plus czas przeznaczony na dostawę (od 1 do 3 dni). 

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych.

V. Formy płatności  

1. Dostępną formą płatności jest przelew bankowy. 

2. Zapłaty należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

 

63 1600 1462 1830 4759 4000 0001

Katarzyna Ługowska

Cedrowa 39/166, 80-126 Gdańsk

 

3. W tytule przelewu należy wpisać:

a) Numer zamówienia 

VI. Dostawa zamówionego Towaru  

1. Dostawa Towaru odbywa się poprzez Paczkomaty lub firmę kurierską (InPost) w czasie maksymalnie 3 dni robocze od daty zakończenia realizacji zamówienia. 

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy zamówionego Towaru, aby dostawa mogła być wykonana w wyznaczonym terminie. 

VII. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot Towaru 

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.), przysługuje mu, bez podawania przyczyn, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w pkt. I. 2. Regulaminu.

2. Towar powinien być zwrócony przez Konsumenta Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

4. Koszt odesłania zwracanego towaru jest po stronie klienta. 

VIII. Reklamacja towaru 

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w ciągu dwóch lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta. W przypadku jednak, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu jednego roku od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta.

2. Reklamacje dotyczące Towaru można składać adres mailowy muchotwory@gmail.com. W reklamacji należy opisać rodzaj niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem.

3. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt I.2. Regulaminu.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Pani Katarzyna Ługowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Ługowska zarejestrowaną przy ul. Cedrowej 39/166, 80-126 Gdańsk, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7412108822, Regon: 367326154.

3. Podanie danych przez Klienta w chwili składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie.

5. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie i zawarcia w tym celu umowy oraz realizacji zamówień i umów sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Klient ma prawo wglądu do żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić mailem na następujący adres e-mail: muchotwory@gmail.com

7. Wszelkie dane osobowe, które Klient Sklepu wprowadzi do formularza zamówień w Sklepie przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl